WODA    powrót do natury

Na tym świecie nie znam nic bardziej tajemniczego od wody. Emil Cioran

Wywiad z dr Wolfgangiem Ludwigiem

W książce „Environmental Medicine” (autorzy: dr Michael Treven i Peter P. Talkenberger), jest wywiad z niemieckim fizykiem dr Wolfgangiem Ludwigiem, który mówi o pamięci wody i o wodzie jako nośniku informacji. Poniżej fragmenty wywiadu:

„Wszystkie procesy życiowe są bezpośrednio lub pośrednio związane z wodą. Dlatego w problematyce ochrony środowiska naturalnego należy się wodzie szczególne miejsce.”  Temat„woda” jest zbyt obszerny i dlatego skoncentrowaliśmy się na jednym aspekcie - na wodzie pitnej. Podczas gdy prawo dotyczące wody pitnej reguluje wartości graniczne zanieczyszczeń chemicznych i służy kontroli przestrzegania ustalonych norm, nowoczesna fizyka zdobywa informacje, które dowodzą, jak niewyobrażalnie mały jest wciąż zakres wiedzy o funkcjach i zachowaniu się naszego pierwiastka życia nr 1 - wody.  Z dr Wolfgangiem Ludwigiem, autorem licznych publikacji m.in. książki „Woda - fenomen polaryzacji - nośnik informacji - środek leczniczy” -  przeprowadziliśmy wywiad na temat  „Procesy życiowe w wodzie”.

 „Panie Doktorze, sformułował Pan tezę, że woda ma pamięć, jak słoń. Co konkretnego miał Pan na myśli? 

Dr. Ludwig: To stwierdzenie oznacza, że woda posiada zdolność przechowywania na określonym poziomie częstotliwości raz zdobytych informacji i przekazywać je innym systemom, np. organizmom żywym.

Spożywając przez kilka lat wodę skażoną różnymi substancjami tworzymy dobry grunt dla rozwoju chorób i pogorszenia naszego stanu zdrowotnego. Woda pitna poddawana jest procesom chemicznym, które powinny wyeliminować możliwie najwięcej szkodliwych substancji, co wciąż jeszcze przebiega niedoskonale, np. wartości graniczne dla azotanów, które w przypadku dorosłych są nieszkodliwe, mogą szkodzić niemowlętom.

Od kilku lat prowadzone są badania na temat wzajemnego oddziaływania wody i organizmów żywych w obszarze fizyki, a ściślej mówiąc w zakresie drgań elektromagnetycznych. Potwierdzenie tych danych na większej próbie i wyciągnięcie z nich wniosków, miałoby rewolucyjne znaczenie dla zdrowia wszystkich ludzi. 

 „Bądźmy konkretni. Woda jako nośnik informacji – co to znaczy? Do jakich wniosków na ten temat doszła współczesna fizyka?

Dr. Ludwig: Niewiele osób dotąd wie o następującym fakcie: Skażona woda - normalne zjawisko w naszych zbiornikach wodnych - zatruta ołowiem, kadmem, azotanami i wieloma innymi szkodliwymi substancjami, jest oczyszczana chemicznie oraz uwalniana z bakterii. Po tych procesach wciąż jednak wykazuje określone częstotliwości elektromagnetyczne,  drgania o określonej długości fali, które po dokładnym przyjrzeniu się można przyporządkować poszczególnym szkodliwym substancjom. Woda zawiera więc - nawet po oczyszczaniu -określone sygnały, które mogą być dla zdrowia obojętne lub szkodliwe.

 „To oznacza  nic innego, jak to, że być może woda pitna po oczyszczaniu chemicznym oraz mimo kontroli i przestrzegania norm, może być szkodliwa dla zdrowia ze względu na zawarte w niej informacje?”

Dr. Ludwig: To znaczy dokładnie to. Określone częstotliwości wody skażonej metalami ciężkimi, jak wiadomo, stwierdzono również w tkankach nowotworowych. Wymienię tutaj chociażby częstotliwość 1,8 H, a więc bardzo niską. Jak stwierdziliśmy, taką częstotliwość wykazuje woda w pewnej aglomeracji miejskiej w Niemczech. Woda, co pragnę podkreślić, została przed dokonaniem przez nas pomiarów poddana dwukrotnej destylacji. Możemy stąd wyciągnąć następujące wnioski: Nawet po oczyszczaniu wody, nawet po destylacji, informacje zawarte
w szkodliwych substancjach, poddające się przenoszeniu drgania elektromagnetyczne, pozostają obecne w cząsteczkach wody. Nawet chemicznie czysta woda pitna, z punktu widzenia fizyki obciążona jest szkodliwymi informacjami. To nie chemiczne substancje oddziaływują na organizm podczas spożywania wody, lecz niekorzystne częstotliwości. 

„Jakie to są częstotliwości? Czy można to udowodnić?” 

Dr. Ludwig: Częstotliwości niekorzystne to na przykład 1,8 H i 5 H, korzystne 1,2 H, 2,5 H i 10 H, korzystna jest również obecna w naturze częstotliwość 7,8 H, znana pod pojęciem fal Schummana, o której wiadomo, że odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu mózgu. Częstotliwość 5 H to częstotliwość złego samopoczucia, ponieważ wiele osób przy tej częstotliwości odczuwa nudności. Na razie wiemy z całą pewnością o niewielu częstotliwościach, których rzeczywiste szkodliwe działanie można by udowodnić. Przytoczę tu jeden bardzo znaczący przykład: częstotliwość zwykłych zegarków kwarcowych wynosi około 32,5 KH, co jest niekorzystną częstotliwością.

 „Jeżeli powyższa teoria jest prawdziwa, to tzw. wody lecznicze powinny zgodnie z nią wykazywać szczególnie korzystne drgania elektromagnetyczne?” 

Dr. Ludwig: Interesujący jest fakt, że badania różnych wód o uzdrawiających właściwościach, np. z Lourdes, Gangesu oraz wielu miejsc potwierdziły to zjawisko. Woda z Gangesu, która przecież jest dosyć brudna, posiada prawie idealny zakres drgań, co oznacza, że wykazuje prawie wyłącznie takie częstotliwości, które są korzystne dla człowieka. To samo odnosi się do wód z innych leczniczych źródeł. Jedną z metod kontrolowania jakości wody jest jej zdolność do absorpcji promieniowania ultrafioletowego. Im lepsza jakość wody, tym mniejsza absorpcja promieniowania UV, i odwrotnie: im wyższa absorpcja promieni UV, tym gorsza jakość wody. Interesujące jest odkrycie, że woda skażona substancjami szkodliwymi, nawet po gruntownym oczyszczaniu wykazuje wysokie właściwości absorpcji promieni UV.

 „Czy można zmierzyć częstotliwość wody w całym zakresie fal elektromagnetycznych? Czy jest to technicznie możliwe?”

Dr. Ludwig: Istnieją różne rodzaje spektrometrów, za pomocą  których można dokonać takich pomiarów. Zakres częstotliwości jest fizycznym odzwierciedleniem geometrycznej struktury wody i zmienia się podczas różnych procesów życiowych w charakterystyczny sposób.

Można więc w wodzie na podstawie pomiarów spektrum drgań zaobserwować wszystkie procesy życiowe. Mówiąc jaśniej: w przyszłości będziemy określać jakość wody nie tylko z uwzględnieniem składu chemicznego ale także zakresu drgań. Procesy życiowe związane są zawsze z reakcjami fizyczno-chemicznymi przebiegającymi w wodzie i można je odczytać dokonując określonych obserwacji wody. Nawet stany chorobowe, włączając w to utratę zdolności do życia, objawiają się w strukturze wody. Spektrum fotonowe (kwantów świetlnych) wody zatrutej różni się od wody ożywionej bardzo wyraźnie: woda ożywiona wykazuje bardzo żywą wymianę fotonów z otoczeniem, na przykład z komórkami organizmów żywych, które znajdują się w wodzie.

Jeżeli woda zostanie skażona szkodliwymi substancjami, takimi jak ołów, kadm lub inne, zmieniają się jej właściwości rezonansowe. Powstaje wtedy zupełnie nowe spektrum. Każda ze szkodliwych substancji posiada własne częstotliwości. Są one przenoszone na wodę podczas kontaktu obu substancji. W homeopatii zasadę tę wykorzystuje się już od ponad 200 lat, nie znając dokładnie fizycznej przyczyny tego procesu.

Obecność drgań elektromagnetycznych została przeze mnie udowodniona w następującym doświadczeniu: z zasklepionej ampułki, unoszącej się swobodnie w wodzie zawierającej roztwór homeopatyczny, częstotliwość roztworu przeniesiona została na wodę – poprzez absolutnie szczelną ampułkę!

 Przedstawione przez Pana teorie pozwalają na ostrożne stwierdzenie, że wodę można traktować w kategoriach elektromagnetycznych, a więc możliwe jest nie tylko wymazywanie z niej negatywnych lub szkodliwych informacji, ale także indukowanie jej pozytywnych częstotliwości. Czy to przypuszczenie jest prawidłowe?”

Dr. Ludwig: Za pomocą bezprzewodowych pól magnetycznych udało się przenieść częstotliwości kamieni szlachetnych, barw i dźwięków oraz wszystkich innych występujących w przyrodzie korzystnych drgań na wodę zawartą w organizmie oraz zwykłą wodę. Ożywiona woda posiada wysoką zawartość kwantów o zmiennym działaniu, co oznacza, że w stałym procesie wymiany absorbuje i oddaje biofotony, tak jak w przypadku wody z Lourdes czy Gangesu.

Raz zanieczyszczona szkodliwymi substancjami woda pozostaje martwa – nawet najlepsze urządzenia do oczyszczania nie mogą jej ożywić. Jest ona martwa pod względem energetycznym i nie zawiera żadnych pożytecznych informacji.

Woda o wysokiej jakości biologicznej powinna zawierać określone informacje i częstotliwości, jeżeli służyć ma organizmowi. Należy przestawić się na wodę korzystną, jeżeli posiadana woda pitna jest biologicznie martwa lub szkodliwa.

Dla medycyny byłoby korzystne włączyć do badań i programów badawczych fizyczne właściwości wody, i zachodzące w niej procesy. Dyskusja nad tak zwanymi wartościami granicznymi nabrałaby zupełnie innego wymiaru: dotyczyłaby definicji wody ożywionej i pożytecznej dla życia, co jest czymś zupełnie innym niż woda wolna od bakterii i wykazująca niską zawartość azotanów, i której zawartość ołowiu i kadmu jest uznawana tylko dlatego za nieszkodliwą, że nie przekracza wartości granicznych.

Wobec faktów tu zaprezentowanych nasza odpowiedzialność nie polega na poszukiwaniu nowych wartości granicznych, lecz położeniu nacisku w zupełnie innym miejscu, tam gdzie mówimy o życiu, a nie o materii”.


powrót